top

Vitajte na oficiálnej stránke Špeciálnej základnej školy v Lučenci.
Na stránke nájdete množstvo informácií o našej škole.

zvcesta

zvcesta

 

 

Manažment

VEDENIE ŠKOLY
V ŠKOLSKOM ROKU 2019/2020
Riaditeľ školy : Mgr. Jozef Porubovič
Zástupkyňa riaditeľa školy : PaedDr. Martina Jakabšicová
Vedúca ekonomického úseku: Adriana Sabó
PERSONÁLNE OBSADENIE ŠKOLY
Zvolenská cesta 59.
Mgr. Radana Árvaiová
Mgr. Mária Mariničová
PaedDr. Nina Kováčik Polomská
Mgr. Karol Čonka
PaedDr. Jana Drugdová
Eva Kušniarová
Mgr. Erika Šoltésová
Elokované pracoviská ŠZŠ:
Erenburgová ulica 10.
Mgr. Veronika Arganová
Mgr. Mária Mičianiková
Mgr. Júlia Spurná
Mgr. Jarmila Fajčíková
Mgr. Jana Skýpalová
Mgr. Marcela Spurná
Ul. Dukelských hrdinov 2 - Triedy pre žiakov s viacnásobným postihnutím
Mgr. Zuzana Chobodová
Mgr. Štefánia Drastíková
Mgr. Adriana Balogová
Mgr. Dana Dananajová
Mgr. Ingrid Oravcová
PaedDr. Renata Arpányiová
Praktická škola
Mgr. Marcela Batópálová
Školský klub detí
Vychovávateľky :
Eva Kmeťková
 
Bc. Iveta Klementová
 
Asistenti učiteľa :
Bc. Miroslava Kušniarová
 
Katarína Szalaiová
 
Bc. Gabriela Hoľková
 
Ingrida Divaldová
 
Adriana Čabová  
   
Výchovný poradca :
PaedDr. Nina Kováčik Polomská
Koordinátor protidrogovej prevecie :
PaedDr. Nina Kováčik Polomská
Koordinátor enviromentálnej výchovy :
Mgr. Marcela Spurná
Vedenie školskej kroniky :
Mgr. Štefánia Drastíková
Civilná ochrana :
Mgr. Radana Árvaiová
Učitelia bez triednictva :
Mgr. Eva Hanoková
METODICKÉ ZDRUŽENIE A PREDMETOVÉ KOMISIE
V ŠKOLSKOM ROKU 2019/2020
Metodické združenie:
- pre ročníky 1.-4. A variant
- pre B a C variant
- pre žiakov s autizmom
Mgr. Jana Skýpalová
Predmetová komisia pre:
-
spoločenskovedné predmety
- prírodovedné predmety
- pracovné vyučovanie
- praktickú školu
PaedDr. Jana Drugdová
Nepedagogickí zamestnanci školy
Účtovníčka :
Ildikó Mederiová
Informatik a správca PC :
Roland Krisztián
Školník - údržbár :
Kristián Berta
 Upratovačky :
Eva Svinčiaková
 
Zita Mišovičová
  Helena Bertová
Krúžková - záujmová činnosť školy
Názov záujmového útvaru Vedúci krúžku
Športový krúžok Mgr. Radana Árvaiová
Tanečný krúžok PaedDr. Nina Kováčik Polomská
Dramatický krúžok Mgr. Erika Šoltésová
Tvorivé dielne Mgr. Marcela Batópálová
Moderné tance Mgr. Adriana Balogová
Športový krúžok Mgr. Zuzana Pravdová
Hudobný krúžok PaedDr. Martina Jakabšicová
Malý novinárik Mgr. Jarmila Fajčíková
Recykláčik Mgr. Marcela Spurná
Spievaj si, slávičku / hudobno - pohybový/ Mgr. Ingrid Oravcová
Filmárik a Filmuška Mgr. Veronika Arganová